Algemene Voorwaarden van LeerPianospelenOnline

Januari 2021

Eigenaar Tanya Tienpont, gevestigd Romelaan 67, 4731 EG te Oudenbosch

Artikel 1 - Definities

1.1  Opdrachtnemer: Tanya Tienpont handelend in opdracht van Leerpianospelenonline.nl
1.2  Opdrachtgever/Klant: Iedere Rechtspersoon die bij opdrachtnemer cursussen en (digitale) producten bestelt en/of koopt.
1.3  Partijen: Opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk.


Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, cursussen, (digitale) producten, programma’s en abonnementen van Leerpianospelenonline.nl
2.2  Inschrijving voor een cursus, (digitaal) product, programma of abonnement impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.
2.3  Opdrachten, overeenkomsten en aankopen worden altijd schriftelijk bevestigd.
2.4  Van deze Algemene voorwaarden  kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5  Leerpianospelenonline.nl behoudt zich het recht voor, deze Algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen.


Artikel 3 - Verplichtingen

3.1  Leerpianospelenonline.nl spant zich in om zorgvuldig en naar beste kunnen haar werk te verrichten. Zij houdt daarbij altijd het belang van haar klanten in het oog.
3.2  Eventueel kan Leerpianospelenonline.nl een andere partij inschakelen voor de uitvoering. Zijzelf blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.


Artikel 4 - Tarieven en betalingen

4.1  De genoemde prijzen op de website van Leerpianospelenonline.nl en in andere communicatie zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
4.2  Klanten betalen vooraf voor producten en diensten, tenzij anders is afgesproken. Zij ontvangen altijd een factuur met vermelding van alle kosten.
4.3  Als een klant niet of niet op tijd betaald (bijvoorbeeld in het geval van betalen in termijnen) mag Leerpianospelenonline overgaan tot een incassoprocedure. Hierbij komen alle in verband daarmee door de opdrachtnemer te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1  Leerpianospelenonline en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Leerpianospelenonline geleverde zaken en/of diensten.


Artikel 6 - Klachten en annuleren

6.1  Klachten over de geleverde producten en diensten moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan Leerpianospelenonline.
6.2  Het is mogelijk binnen 10 dagen na de aankoop van een cursus, (digitaal) product of programma (inclusief eventuele bonussen) te annuleren. De klant ontvangt dan het betaalde bedrag terug minus de eventuele inbegrepen bonussen als deze bonussen al zijn ontvangen en gebruikt door de klant.
6.3  Indien de geleverde producten of diensten een abonnement betreffen waarbij voor een maand of minder betaald is, dan gelden de 10 dagen genoemd in lid 6.2 niet. Het lidmaatschap kan op elk moment geannuleerd worden en loopt dan door tot het einde van de betaalde looptijd.
6.4  Annuleren van een abonnement kan alleen via de online omgeving.

Het storneren van een betaling is geen geldige wijze van annuleren.


Artikel 7 - Intellectueel eigendom

7.1  Modellen, technieken en afbeeldingen die zijn ontwikkeld door Leerpianospelenonline voor de uitvoering van de cursussen, lessen, programma’s en abonnementen zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer.
Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van de opdrachtnemer, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2  Klanten mogen de geleverde producten en diensten of delen daarvan niet kopiëren, reproduceren of op andere wijze verveelvoudigen, aanpassen, namaken, wijzigen of anderszins reconstrueren om door te verkopen of op een andere manier commercieel te gebruiken.

Leerpianospelenonline mag gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.


Artikel 8 - Privacy

8.1  Leerpianospelenonline respecteert de privacy van haar klant.
De persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals aangegeven in de Privacy Verklaring.


Artikel 9 - Bijzondere bepalingen

9.1  Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.
9.2  Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.